Indlæser

Bæredygtigt byggeri Samfundsfag

Beskrivelse:
I dette potentiale undersøges byggesektorens betydelige bidrag til Danmarks CO2-udledning, fra anvendelsen af materialer som beton og stål til energiforbruget i bygningernes driftsperiode. Produktionen af byggematerialer, transport til byggepladsen og den nødvendige energi til opvarmning, køling og belysning af bygninger tegner sig for en væsentlig andel af landets samlede CO2-udslip. Med ca. 30% af Danmarks CO2-udledning knyttet til byggesektoren, fremhæver potentialet nødvendigheden af at finde bæredygtige løsninger for at reducere denne sektors klimapåvirkning og understreger vigtigheden af at overgå til mere energieffektivt og miljøvenligt byggeri.

Den grønne businesscase Samfundsfag

Beskrivelse:
I dette potentiale dykker vi ned i de grundlæggende økonomiske principper om udbud og efterspørgsel og deres indflydelse på markedspriserne og økonomien. Vi undersøger, hvordan disse kræfter spiller en afgørende rolle i udviklingen af den grønne businesscase, hvor en stigende efterspørgsel efter bæredygtige produkter kan motivere virksomheder til at øge udbuddet af miljøvenlige alternativer. Dette illustrerer, hvordan forbrugernes valg og virksomhedernes tilbud sammen kan fremme en mere bæredygtig fremtid, understreger betydningen af at forstå økonomiske mekanismer for at påvirke positive miljømæssige forandringer.

Lokale forandringsagenter i velfærdsstaten Samfundsfag

Beskrivelse:
I dette potentiale udforskes, hvordan ansatte i den danske velfærdsstat fungerer som forandringsagenter for at fremme bæredygtighed og miljøbevidsthed. Fra lærere, der underviser i bæredygtighed, til sundhedspersonale, der promoverer sund livsstil og miljøvenlige praksisser, hver handling bidrager til at forme en grønnere fremtid. Ved at tage initiativ til energibesparelser, fremme bæredygtig transport og foreslå miljøvenlige indkøb, viser disse forandringsagenter, at små skridt kan have stor effekt. Potentialet fremhæver vigtigheden af kollektive bestræbelser i velfærdssektoren for at reducere Danmarks CO2-udledning og understreger, at alle har potentialet til at bidrage positivt til miljøet.

Genanvendelse Samfundsfag

Beskrivelse:
I dette potentiale undersøges nødvendigheden af at forbedre genanvendelsen i samfundet for at beskytte vores planets og vores eget velvære. Genanvendelse bidrager til at reducere forbruget af nye materialer, energiforbruget og mængden af affald og forurening. Vi diskuterer, hvordan samfundsindsats, uddannelse og politiske ændringer er afgørende for at fremme bæredygtige praksisser og understreger vigtigheden af at spare på jordens begrænsede ressourcer for en mere bæredygtig fremtid.

Grøn strøm Samfundsfag

Beskrivelse:
I dette potentiale udforskes nødvendigheden af at skifte fra fossile brændsler til vedvarende energikilder for at opnå en bæredygtig fremtid. Potentialet diskuterer de miljømæssige, sundhedsmæssige og økonomiske fordele ved denne overgang og understreger, at det ikke kun er en miljømæssig nødvendighed, men også en mulighed for innovation. Vi ser på, hvordan dette skifte kan reducere drivhusgasser og bidrage til et sundere og mere bæredygtigt samfund.

Grønne offentlige indkøb Samfundsfag

Beskrivelse:
I dette potentiale udforskes de offentlige indkøbs indvirkning på Danmarks CO2-udledninger og potentialet for at fremme bæredygtighed gennem grønne indkøb. Ved at fokusere på miljøvenlige valg kan offentlige institutioner spille en nøglerolle i at reducere miljøpåvirkningen og fremme efterspørgslen efter grønne løsninger. Potentialet fremhæver udfordringer og muligheder ved at sikre ægte bæredygtige indkøb.

Konfliktnedtrapning Samfundsfag

Beskrivelse:
I dette potentiale udforskes vigtigheden af konfliktnedtrapning i forbindelse med en ansvarlig og effektiv brug af ressourcer. Vi diskuterer, hvordan stærke sociale relationer og fokus på bæredygtighed kan føre til mere fredelige samfund, hvor ressourcer bruges på en måde, der gavner alle. Potentialet understreger, at sparing på ressourcer og reduktion af spild er essentielt for både vores planets sundhed og vores velvære.

Stop greenwashing Samfundsfag

Beskrivelse:
I dette potentiale udforskes begrebet greenwashing og dets adskillelse fra ægte miljøvenlig reklame. Vi diskuterer, hvordan virksomheder kan vildlede forbrugere med falske påstande om bæredygtighed og hvordan tegn på greenwashing kan identificeres. Potentialet fremhæver vigtigheden af forbrugerbevidsthed og uddannelse for at fremme ægte bæredygtige praksisser og ansvarlighed blandt virksomheder.

Strømbesparelser Samfundsfag

Beskrivelse:
I dette potentiale undersøges betydningen af at spare på strømmen i overgangen til grøn energi. Vi ser på udfordringerne ved at dække alle behov med grøn energi og understreger, hvordan ansvarligt forbrug og energibesparende tiltag kan sikre nok grøn energi til både eget forbrug og støtte til nabolande. Potentialet opfordrer til fælles indsats for en fremtid, hvor ren energi danner grundlaget for samfundet.

Velfærdsteknologi Samfundsfag

Beskrivelse:
I dette potentiale undersøges digitale velfærdsteknologiers rolle i samfundet, fra online sundhedstjenester til uddannelsesplatforme. Vi udforsker, hvordan disse teknologier gør offentlige tjenester mere tilgængelige og effektive, og diskuterer både fordelene ved tidsbesparelse og udfordringer som datasikkerhed. Potentialet fremhæver, hvordan forståelse af disse teknologier er afgørende for at navigere i et digitaliseret samfund og bidrage til udviklingen af inkluderende digitale løsninger.

Naturrettigheder Samfundsfag

Beskrivelse:
I dette potentiale udforskes de forskellige styreformer og de rettigheder, disse giver borgerne, som fundamentale elementer der former samfund verden over. Fra Danmarks konstitutionelle monarki, hvor kongehuset er ceremonielt og den reelle magt ligger hos Folketinget, til USA's føderale republik og autoritære regimer, hvor borgernes rettigheder kan være mere begrænsede. Dette potentiale belyser, hvordan styreformen ikke kun påvirker samfundets funktion, men også den enkelte borgers liv og interaktion med staten, og understreger vigtigheden af at forstå og værdsætte de rettigheder, vi har.

Grønne investeringer Samfundsfag

Social retfærdighed Samfundsfag

Uddannelse og oplysning Samfundsfag

Bæredygtig turisme Samfundsfag

Miljøvenlige emballager Samfundsfag

Miljøvenlige produktionsmetoder Samfundsfag

Klimatilpasning Samfundsfag

Beskyttelse af naturområder Samfundsfag

Bæredygtig byplanlægning Samfundsfag

Grøn transport Samfundsfag

Reduceret arbejdstid Historie

Beskrivelse:
I dette potentiale udforskes ændringerne i arbejdstiden i Danmark gennem det 20. århundrede og deres indflydelse på danskernes liv og samfundet som helhed. Fra lange dage og hårde forhold i den tidlige industrielle æra til indførelsen af 8-timers arbejdsdagen og senere reduktioner, afspejler disse ændringer kampen for bedre arbejdsforhold og en sundere arbejdslivsbalance. Teknologisk udvikling og fagforeningernes rolle understreges som afgørende faktorer bag denne udvikling, der har bidraget til højere levestandard og en rigere kulturliv.

Bedre fysiske arbejdsmiljøer Historie

Beskrivelse:
I dette potentiale udforskes de historiske forandringer i det fysiske arbejdsmiljø og deres positive effekter på arbejdstagernes sundhed og sikkerhed. Fra de barske betingelser under den industrielle revolution til moderne sikkerhedsforanstaltninger og lovgivning, der beskytter arbejderne. Kampen ledet af fagforeninger og politisk pres har resulteret i væsentlige forbedringer, inklusive begrænsning af arbejdstiden, indførelse af sikkerhedsudstyr og forbedret bygningsdesign. Disse fremskridt understreger betydningen af vedvarende indsats for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle.

Bedre psykiske arbejdsmiljøer Historie

Beskrivelse:
I dette potentiale udforskes udviklingen i forståelsen og anerkendelsen af det psykiske arbejdsmiljø fra 19. århundrede til i dag. Tidligere tiders ignorering af psykisk velbefindende har gradvist givet plads til en anerkendelse af mental sundheds betydning på arbejdspladsen. Forskning, fagforeningers indsatser og lovændringer har spillet en central rolle i at fremme et sundere psykisk arbejdsmiljø. Nutidens arbejdspladser anerkender vigtigheden af at støtte de ansattes mentale sundhed, hvilket ikke kun gavner den enkelte, men også arbejdspladsens samlede produktivitet og trivsel.

Bæredygtig opdragelse Historie

Beskrivelse:
I dette potentiale udforskes udviklingen i børneopdragelse fra en tid, hvor børn skulle ses og ikke høres, til nutidens fokus på børns individuelle udvikling og rettigheder. Historisk set blev børn ofte betragtet som små voksne, men gennem det 20. århundrede og fremtrædende forskning, bl.a. af Jean Piaget, har vi fået en dybere forståelse for børns unikke behov og læreprocesser. Med FN's Konvention om Barnets Rettigheder som en milepæl, har danske samfund og familier i dag tilpasset sig en mere børnecentreret tilgang, hvor børns velbefindende, sociale og personlige udvikling prioriteres, og hvor deres stemme og mening værdsættes.

Forebyggelse Historie

Beskrivelse:
I dette potentiale udforskes menneskehedens historiske stræben efter effektivitet og dens betydelige indflydelse på samfundets udvikling og velstand. Fra de tidlige landbrugssamfund og den industrielle revolution til den moderne æra af digitalisering, har hver forbedring i effektivitet ført til øget produktivitet og forbedrede levestandarder. Gennem innovationer som udviklingen af landbrugsteknikker, mekanisering, automatisering og informationsteknologi, har vi været i stand til at skabe en verden, hvor varer og tjenester er mere tilgængelige. Potentialet understreger betydningen af at balancere denne stræben med bæredygtighed og etik for at sikre langvarig velvære og økonomisk vækst.

Ressourceforbrug Historie

Beskrivelse:
I dette potentiale udforskes menneskehedens ændrende forbrug af ressourcer fra jæger-samlere til nutidens industrielle og digitale samfund. Fra de første skridt i landbruget til den industrielle revolutions massive kulforbrug, og den efterfølgende tidsalder af olie, gas og plastik, har vores ressourceforbrug haft dybe miljømæssige konsekvenser. I dag, med klimaændringer, ressourceudtømning og biodiversitetstab som presserende udfordringer, er der en voksende bevidsthed om behovet for at skifte til bæredygtige levevis. Potentialet understreger, at vores historiske ressourceforbrug ikke kun er drevet af teknologiske fremskridt, men også af sociale og økonomiske strukturer, og påpeger vigtigheden af at forstå disse dynamikker for at forme en bæredygtig fremtid.

Historiske landbrugspraksisser Historie

Udvikling af vedvarende energikilder Historie

Indigenous Knowledge Systems Historie

Historisk urbanisme Historie

Fornyelse af gamle håndværkstraditioner Historie

Historiske eksempler på skovforvaltning Historie

Historiske handelsruter og bæredygtighed Historie

Historiske miljøbeskyttelsesbevægelser Historie

Historiske klimaforandringer Historie

Historiske bevaringspraksisser Historie

Genoplivning af traditionelle fødevarepraksisser Historie

Resiliens Historie

Genoprettelse af traditionelle vandforvaltningsmetoder Historie

Økologi Historie

Anvendelse af historisk viden i politiske beslutninger Historie

Herstory Engelsk

Description:
In this potential, we explore the significant yet often overlooked contributions of women throughout history. Despite their pivotal inventions, roles, and contributions, many women have been uncredited, forgotten, or overshadowed by their male counterparts. This course aims to shine a light on these influential women, recognizing that our present would be markedly different without their input. We will discuss the long-standing societal divide in gender roles and its persistence in various communities today. Highlighting women's achievements is a step towards achieving equality and acknowledging their capabilities equal to men. This examination is crucial for understanding the full spectrum of historical contributions and moving towards a more inclusive recognition of achievement.

Learning Nature the Native American Way Engelsk

Community Gardening Initiatives Engelsk

Education for Sustainability Engelsk

Fair Trade Engelsk

Volunteerism and Civic Engagement Engelsk

Urban Renewal Projects Engelsk

Environmental Justice Advocacy Engelsk

Interfaith Dialogue on Sustainability Engelsk

Green Job Training Engelsk

Youth Empowerment Engelsk

Arts and Culture for Sustainability Engelsk

Affordable Housing Engelsk

Indigenous Rights Engelsk

Community Resilience Engelsk

Corporate Social Responsibility Initiatives Engelsk

Fra affald til ressource Biologi

Beskrivelse:
I dette potentiale udforskes, hvordan affald kan transformeres fra at være en miljømæssig byrde til at blive en værdifuld ressource. Ved at dykke ned i eksempler på bioaffald, plastik og industrielle spildprodukter, lærer vi om innovative genanvendelsesmetoder og teknologier. Fra kompostering og biogasproduktion til genanvendelse af plastik og omdannelse af spildprodukter til nye materialer, åbnes dørene til en bæredygtig fremtid, hvor affald bliver en del af løsningen.

Fra dyrevelfærd til klimaretfærdighed Biologi

Beskrivelse:
I dette potentiale udforskes vigtigheden af dyrevelfærd i dansk landbrug, en nøglekomponent i landets økonomi og kultur. Vi dykker ned i, hvordan Danmark leder an med høje standarder for dyrevelfærd gennem reguleringer, der sikrer god behandling af landbrugsdyr. Fra lovgivningsmæssige krav til forebyggelse af sygdomme, og implementeringen af "De Fem Friheder", viser dette potentiale, hvordan dansk landbrug arbejder for at opretholde et højt niveau af dyrevelfærd, samtidig med at det skaber værdi for forbrugere, der efterspørger ansvarligt producerede produkter.

Præcisionslandbrug Biologi

Beskrivelse:
I dette potentiale udforskes præcisionslandbrugs revolutionerende tilgang, som anvender avanceret teknologi til intelligent ressourcestyring i landbruget. Gennem brugen af sensorer, satellitdata og droner bliver vand, gødning og andre input tildelt med kirurgisk præcision, hvilket maksimerer udbyttet, mindsker miljøbelastningen og fremmer en bæredygtig fødevareproduktion.

Biologisk restaurering af koralrev Biologi

Fermenteringsteknologi til fødevareproduktion Biologi

Biologisk baseret CO2-fangst og lagring Biologi

Biologisk kontrol af invasive arter Biologi

Syntetisk biologi for nye medicinske behandlinger Biologi

Biofiltrering af forurenede jordarealer Biologi

Bioplastik fra mikroorganismer Biologi

Biologisk mangfoldighedsbevarelse Biologi

Biomimicry i design Biologi

Bioelektricitetsproduktion Biologi

Biologisk baseret luftrensning Biologi

Permakultur og agroøkologi Biologi

Bioflokulation i akvakultur Biologi

Genetisk modificerede afgrøder for klimaresistens Biologi

Biologisk baseret vandrensning Biologi

Biobrændstoffer fra alger Biologi

Biologisk baserede pesticider Biologi

Biologisk nedbrydelige plastmaterialer Biologi

Cirkulær økonomi Geografi

Beskrivelse:
I dette potentiale udforskes cirkulær økonomi som en løsning på miljømæssige udfordringer og ressourceknaphed. Ved at ændre vores "tag-producer-smid væk"-metode til en model, der minder om naturens cykliske systemer, kan vi reducere spild, spare ressourcer, og skabe en mere bæredygtig fremtid.

Et bæredygtigt sundhedsvæsen Geografi

Beskrivelse:
I dette potentiale udforskes sundhedssektorens bidrag til klimaforandringer gennem CO2-udledning. Hospitaler og klinikker forbruger massivt energi til lys, varme og medicinsk udstyr, ofte fra CO2-udledende kilder. Produktion og transport af medicinsk udstyr, fremstilling af medicin, samt behandling af hospitalernes affald bidrager yderligere til udledningen. Dette potentiale fremhæver vigtigheden af at overveje bæredygtige løsninger inden for sundhedssektoren for at mindske dens miljømæssige fodaftryk.

Ovenlysvinduer Geografi

Beskrivelse:
I dette potentiale udforskes bygningers betydelige indvirkning på CO2-udledning, både under opførsel og i deres daglige brug. Fra fremstilling af byggematerialer og transport til energiforbruget ved opvarmning og køling, belyses de mange aspekter, der bidrager til bygningers klimaaftryk. Diskussionen udvider sig til innovative løsninger for at skabe 'grønnere' bygninger gennem bedre isolering, bæredygtige materialer og energieffektive systemer, som kan mindske CO2-udledningen og fremme en mere bæredygtig fremtid.

Power-to-X Geografi

Beskrivelse:
I dette potentiale udforskes Power-to-X (PtX) teknologien, der markerer et væsentligt skridt mod grøn energiovergang og kampen mod klimaændringer. PtX omdanner overskydende elektricitet fra vedvarende kilder til lagringsvenlige energiformer som brint, methanol og ammoniak. Dette adresserer vedvarende energis største udfordring: ustabilitet i produktion. Ved at lagre energi til senere brug stabiliserer PtX energisystemet og muliggør en bredere anvendelse af grøn energi, selvom der stadig er udfordringer såsom omkostninger og infrastrukturbehov.

Varmepumper Geografi

Beskrivelse:
I dette potentiale udforskes varmepumper som en effektiv og miljøvenlig løsning til opvarmning af vores hjem. Ligesom et køleskab, der flytter varme, tager varmepumper varme fra luften, jorden, eller vandet og anvender den indendørs. De forskellige typer varmepumper – fra luft til luft, jord til vand, og vand til vand – demonstrerer teknologiens fleksibilitet. Ved at udnytte mindre strøm og reducere CO2-udledningen bidrager varmepumper til bekæmpelse af klimaændringer og understøtter en bæredygtig fremtid, selvom initial omkostninger og placering skal overvejes.

Vindmøller Geografi

Beskrivelse:
I dette potentiale udforskes vindmøllers kraft til at generere ren og vedvarende energi fra vind. Som et vitalt element i overgangen væk fra fossile brændstoffer, bidrager vindmøller til at reducere luftforurening og klimaændringer, samtidig med at de skaber jobs og understøtter lokale økonomier. Udfordringer som visuel påvirkning, støj og risiko for dyreliv nødvendiggør dog omhyggelig planlægning af deres placering for at maksimere fordelene og minimere generne.

Landskabsøkologi Geografi

Bæredygtig byplanlægning Geografi

Økosystembaseret kystbeskyttelse Geografi

Miljøovervågning og -overvågning Geografi

Geotermisk energiudvinding Geografi

Agroforestry Geografi

Urban grønne infrastrukturer Geografi

Bæredygtig transportplanlægning Geografi

Klimaændringsanpasning i landbrugssektoren Geografi

Naturbaserede løsninger til erosion og sedimentkontrol Geografi

Bæredygtig turismeudvikling Geografi

Miljøvenlige havbrugssystemer Geografi

Klimavenlig skovforvaltning Geografi

Bæredygtig landanvendelsesplanlægning Geografi

Indførelse af naturbaserede løsninger til klimatilpasning Geografi